ZEYDANLI TUR?ZM ?N?AAT
ve T?CARET A.?.

ZEYDANLI TUR?ZM ?N?AAT
ve T?CARET A.?.

?? hayat?na aile firmas? olarak ba?layan firmam?z; in?aat sekt?rüne Kollektif ?irket olarak ad?m atm??, 1999 y?l?nda Zeydanl? Turizm ?n?aat ve Tic. Ltd. ?ti. daha sonra da 2018 y?l?nda Zeydanl? Turizm ?n?. ve Tic. A.?. olarak tüm süre?lerinde kazan?lan yakla??k 21 y?ll?k deneyimle bir?ok projede isim yapm??t?r.

Bu do?rultuda;

  • Tüm faaliyetlerimizde, kanunlara ve yasalara uygun davranmak
  • OHSAS 18001 STANDARTLARINDA ???i sa?l??? ve i? güvenirli?ini ?n planda tutmak,
  • ISO 14001 STANDARTLARINDA ?evreyi ve do?ay? korumak,
  • ?al??anlar?m?zla, ta?eronlar?m?zla yan sanayi ve tedarik?ilerimizle olan ili?kilerimizde adil olmak, kar??l?kl? fayda sa?lamak,
  • Dürüst, güvenilir sosyal sorumluluk ve gizlilik prensiplerine sürekli sahip ??kmak,
  • Konular?nda iyi yeti?mi?, deneyimli insan kayna?? ile ?al??arak; tasar?mda, üretimde, yap?mda, montajda ve i? y?netiminde kaliteyi ?n plana almak ve taahhüdümüzdeki i?leri ISO 9001 STADARTLARINDA zaman?nda ve kaliteli ?ekilde tamamlama ilkeleri do?rultusunda ?al??ma gayretindeyiz.
Firmam?z ayr?ca restorasyon konusunda da resmi kurumlar ile de ?al??malar?n? sürdürmektedir.

Vizyonumuz

?n?aat Sekt?ründe Verimlilik, Kalite, ?? ve ?al??an Güvenli?i Konular?nda Standartlar? Belirleyen En Güvenilir ?irketler Aras?nda Yer Alma Hedefi Ve Bilinci ?le Yar?n?n Teknolojilerini Uygulamak, Faaliyet Alan?m?zdaki Tüm Geli?meleri Yak?ndan Takip Etmek, Sekt?rde ?rnek Firma Olmakt?r.

Misyonumuz

?irketimizin bütün maddi ve manevi kaynaklar?n? ve yeteneklerini, mükemmelli?e eri?mek i?in sürekli canl? tutmak, tüm gücümüzü en iyi hizmet i?in seferber etmek.