1. VERİ SORUMLUSU VE TEMSİLCİSİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) uyarınca, Zeydanlı Tur. İnş. A.Ş olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini, aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Zeydanlı Tur. İnş. A.Ş tarafından elde edilen kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen kapsam dâhilinde işlenecektir:

• İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası,

• Personel özlük dosyalarının oluşturulması, bordrolama,

• Çalışan sözleşme süreci yönetimi,

• Sigorta yenileme süreçlerinin yürütülmesi,

• Çalışanlara sağlık hizmetlerinin sağlanması,

• Kan grubu listelerinin tutulması,

• Çalışanlara iş sözleşmesinin ifası kapsamında araç, telefon ve hat tahsis edilmesi,

• Vekâlet ve imza sirküleri temin süreçlerinin yürütülmesi,

• Alt işverenlik kapsamında uygunluk değerlendirmelerinin yapılması,

• Acil durum hazırlıklarının yapılması ve operasyonlarının yürütülmesi,

• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

• İş sağlığı ve güvenliği kapsamında kaza ve mevzuat yönetimi,

• Hizmet alım sözleşmeleri süreçlerinin kurgulanması,

• Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası

• Çalışanlara e-posta hesabı açılması ve yetkilendirilmesi,

• İnternet log kayıtlarının tutulması,

• Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası

• Personel seyahatlerinin planlanması ve avans süreçlerinin yürütülmesi,

• Evrak işlerinin yürütülmesi ve takibi,

• Personel girişleri için kart ve servis kayıtlarının yapılması,

• Bütçeleme süreçlerinin devamlılığı,

• Personel eğitimlerinin verilmesi ve yönetimi,

• Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve icrası,

• Yönetim kurulu kararlarının yönetimi,

• Genel kurul toplantısı plan ve yönetimi,

Şirket veri işleme politikası hakkında detaylı bilgi için, zeydanliinsaat.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin  Saklanması  İmha ve Anonimleştirme politikasını inceleyebilirsiniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, yukarıda sayılan süreçlerin gerçekleştirilebilmesi amacıyla; iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, üyesi olduğunuz işçi sendikalarına, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, bulabileceğiniz destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.

4. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI

Zeydanlı Tur. İnş. A.Ş tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Zeydanlı Tur. İnş. A.Ş .tarafından çalışan beyanları, kartvizit, kariyer siteleri, logo tiger, insan kaynakları sistemi, formlar, , tedarikçiler, loglama, e- posta ve farklı kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; yukarıda sayılan süreçleri gerçekleştirebilmek amacıyla ve ticari ve işletmesel faaliyetlerimizi yürütmek sebebiyle, iş ilişkisinin başlangıcı ve devamı süresince fiziki ve elektronik ortamda güvenli bir biçimde toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’NIN 11. MADDESİ GEREĞİ İLGİLİ KİŞİ OLARAK HAKLARINIZ

6698 sayılı Kişisel verilerin korunma kanununun 11. maddesi gereği İşverene şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz kaydıyla, kişisel verileriniz ile ilgili;

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirket’e bağlı çalıştığınız otelde İnsan Kaynakları ofisinde bulunan başvuru formunu doldurup imzalayarak Veri Koruma Sorumlusuna yönlendirilmek üzere yetkililere teslim etmeniz gerekmektedir.

Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman kvk@ zeydanliinsaat.com  adresine e-posta yoluyla veya bizzat Cinnah cad. Piyade sok. No:6/11 Çankaya/ANKARA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz.

7. BİLGİLERİNİZİN GÜNCELLENMESİ TALEBİ

Topladığımız kişisel verilerinizin doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, bu hususu Şirketimizin ilgili birimine bildirebilirsiniz.

* İşbu Aydınlatma Beyanı (“Beyan”) 16.07.2019 tarihinde hazırlanmıştır. Beyan metninde herhangi bir değişiklik olması durumunda, işbu beyanın yürürlük tarihi ve içeriği güncellenecektir.